Kategoriarkiv: Uttalande

Uttalande från SP: Stoppa Putins krig!Uttalande från Socialistisk Politiks styrelse 26 mars

Stoppa Putins krig – solidaritet med Ukrainas folk och ryska fredsoppositionen
Nej till militarisering och NATO-anslutning – internationell nedrustning och fred

Putinregimens kriminella angreppskrig mot Ukraina har nu pågått i över en månad med tiotusentals offer, krossade samhällen, sönderslagna hem och familjer, miljoner på flykt och världskris. Ingenting kan urskulda denna förbrytelse mot Ukrainas befolkning – och mot den ryska. För att inte glömma världens fattiga som hotas av skyhöga matpriser och hunger. Risken för eskalering och i sista hand kärnvapenurladdning ställer frågor om mänsklighetens överlevnad, i en tid när alla krafter måste koncentreras på klimatomställningen.

Det heroiska ukrainska motståndet har för en tid på sina håll kunnat stå emot invasionen, men priset blir allt högre, i människoliv och förödelse. En desperat rysk oligarkregim med världens till storlek andra militärmakt i händerna kan åstadkomma en massförstörelse som Europa inte upplevt sedan 1945. Krigsmotståndare måste därför förena sina krafter över alla gränser för ett omedelbart slut på krigshandlingarna och pressa på för varje möjlighet till eld-upphör, som en andningspaus både för att rädda liv och förhandla.

I detta kriminella krig finns ingen god fred – eller lysande seger. Storryska illusioner om ett återuppståndet Kievrike eller Västillusioner om ukrainsk befrielse med NATO-support, riskerar att förvandla hela Ukraina till ett slakthus i den internationella vapenindustrins profitabla utnötningskrig. Hur kriget förvandlas till en världskonflikt mellan USA och västmakterna på ena sidan och Ryssland med allierade – som Kina – på den andra där Ukraina reduceras till ett slagfält mellan blocken, avtecknar sig allt tydligare.

Istället för militarisering av Europas befolkningar, militär kapprustning och upptrappning krävs omedelbara fredsinitiativ, statliga och icke-statliga – tillsammans med folkliga massrörelser för fred och solidaritet mellan människor enligt arbetarrörelsens gamla måtto: ”Arbetare i alla länder förena er!” Det betyder idag akuthjälp till det drabbade ukrainska folket på livets olika områden, från flyktingstöd till nödhjälp. Men också stöd för ryska fredsaktivister, krigsvägrare och flyktingar mot förtryck och förföljelse – liksom solidaritet med den ryska civilbefolkning drabbad av sanktioner som inte gör skillnad på regimens krigsförbrytare och undertryckta människor.

Socialistisk Politik i Sverige ser som sin uppgift att bidra till alla ärliga fredsinitiativ som vänder sig både mot Putins angreppskrig och en ödesdiger militär upptrappning.Vi står för ett omedelbart slut på krigshandlingarna. Att det ukrainska försvaret begär internationell militär hjälp är ofrånkomligt men inte en uppgift socialister kan bära.

Det vi däremot kan bidra med är alltifrån humanitär hjälp till att upprätthålla och återknyta band mellan människor på olika sidor, stå emot folkhat och nationalistisk militarisering av våra samhällen.Varken Putin eller kärnvapenalliansen NATO är vägen till fred i vår värld. Låt istället det kriminella kriget mot Ukraina bli signalen till ett globalt fredsuppror mot militarism, rustningar och krig – för avmilitarisering och klimatomställning. Någon annan framtid gives inte.

Stoppa Putins krig – fredskamp över gränserna


Det som många fruktat framträder nu som imperialistisk galenskap. Kriget strider mot de arbetande folkens intressen i Ukraina, Ryssland och hela Europa. Samtidigt som Putin angriper Ukrainas självständighet fängslas vänsteroppositionella och fredskrafter i Ryssland. Vi fördömer Putinregimens invasion av Ukraina. Men svaret kan inte vara militär upptrappning som riskerar att sprida kriget. EU, USA och NATO har sina egna imperialistiska mål och står inte för fred och oberoende för Ukraina.

Vår uppgift är att tillsammans med fredsrörelser och antimilitarister kräva omedelbart eldupphör och försöka stoppa spiralen av våld, upprustning och hat som riskerar att driva på kriget ytterligare med en kärnvapenkatastrof som den yttersta konsekvensen. Istället för att trappa upp konflikten måste alla krafter som verkar för fred stöttas för att inte dränkas i kanonmuller och patriotiska slagord. Såväl Putinregimen som NATO och USA har ansvar i det som sker, båda sidor har hetsat till ett krig som återigen visar på nationalismens blodiga återvändsgränd.

Ännu en gång kastas ungdomar ut i krigets mördande och civila drivs från sina hem. Konsekvensen kan bli en ny våg av flyktingar i Europa, flyktingar som borgerliga och socialdemokratiska politiker redan säger sig vilja avvisa vid gränsen. En långsiktig fred kan bara uppnås om Putins regim av oligarker och gangsterkapitalister störtas av det ryska folk som alltför länge lidit av utplundring, förtryck och krig. Människor runt om i världen vill ha fred och förkastar förtryckarnas krigsrustningar. Sverige måste visa en självständig linje och stå för nedtrappning och nedrustning istället för att sluta ut bakom NATO.

– Nej till rysk ockupation av Ukraina!

– Nej till utvidgning av NATO – Inget svenskt NATO medlemskap

– Arbetare i alla länder, förena er!

Socialistisk Politiks styrelse, 24 februari 2022

Uttalande från SP Göteborg: Nej till bygget vid Gröna vallen!

Uttalande från Socialistisk Politik Göteborg gällande Gröna Vallen:

Det finns sedan 2017 en plan för att bebygga delar av Gröna Vallen i Majorna (Kungsladugård) vilket syftar till att bebygga dess norra del med bostadshus, tillsammans med en idrottshall och ett underjordiskt garage och som nu har intensifierats. Vid en första anblick så kan det uppfattas som positivt, men skärskådar man det så kan det inte anses som annat än en ren katastrof. En aktionsgrupp har bildats för att motverka projektet.

Gröna Vallen är idag en öppen yta med fotbollsplan, bollbinge och lekplats tillsammans med en mindre parkanläggning, och har så varit sedan området byggdes. Denna är älskad och omtyckt av både de i området boende som besökare, och därtill av betydelse för det lokala idrottslivet. Om bygget genomförs så kommer detta att bli historia.

Idrottshallen avses att drivas som ett privat vinstdrivande bolag, och därmed kommer det inte att vara tillgängligt för alla men det blir kommunen som får stå för fiolerna. Något ytterligare behov för idrottshall än de kommunala som redan planeras i området finns inte. De boende i området kommer att förlora sina parkeringsplatser, då de som tillkommer i parkeringshuset kommer att givas till de boende i bostadsrättsföreningen. Detta kommer att leda till ökad biltrafik till men både för de boende som för miljön.

Bygget kommer därtill att blockera den befintliga skyfallsleden i området vilket kommer kraftigt öka översvämningsrisken, och biotopskyddad trädallé och planteringar försvinner. Området är också av stort kulturhistoriskt värde, och det kommer att skadas för alla framtid om projektet genomförs. Från alla synvinklar en miljömässig katastrof.

Därför är Socialistisk Politik Göteborg motståndare till bygget vid Gröna Vallen och förklarar sig solidarisk med Aktionsgruppen Gröna Vallen!

Göteborg 220105

Uttalande: Stöd lagerarbetarna på Zalando!


Stöd lagerarbetarna på Zalando!

Socialistisk Politik i Göteborg stödjer till fullo lagerarbetarnas kamp för bättre arbetsvillkor på Zalandos lager i Brunna i norra Stockholm.

Vi har alla i media under senare tid kunnat läsa om de ovärdiga arbetsförhållanden som de ca 400 lagerarbetarna på Zalandos lager i norra Stockholm tvingas arbeta under. Zalandos lager drivs av bemanningsföretaget Ingram Micro som har kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. Där exempelvis de anställda inte får sitta ner, prata med varandra, föräldrar inte kan bli nådda med mobiltelefon av sina barn samt övervakning och trakasserier från arbetsköparen. Facklig kamp och kollektiv solidaritet har lönat sig tidigare för de anställda på Zalandos lager i Brunna. Tack vare denna kollektiva kamp har de kämpat sig till rättigheter som fler toaletter, mikropauser och rätten att få tala sitt modersmål på arbetsplatsen som företaget tidigare förbjöd. Kamp lönar sig alltid och vi lyckönskar de anställda i deras fortsatta solidariska arbete för människovärdiga arbetsvillkor!

Vi uppmanar arbetsköparen att gå till mötes med de krav som Zalandoarbetarna kräver:

Fackliga möten på arbetstid
Att få utse egna arbetsplats- och skyddsombud
Att ingen skall behöva ha samtal med sin chef ensam
Att föräldrar skall få ha mobiltelefon
Att arbetsstationer förses med stolar
Att få ha en egen anslagstavla för facklig information

Styrelsen för Socialistisk Politik i Göteborg 210710

Anita Blixt
Carolina Hultgren
Roger Hultgren
Mattis Jensen
Magnus Johansson

SP: Staten ska inte styra fackföreningar!

Uttalande från Socialistisk Politik:

Staten ska inte styra fackföreningar!

Domen där Stockholms tingsrätt givit en sd-politiker rätt mot Transportarbetareförbundet i frågan om ett beslut att utesluta honom är allvarlig. Staten ska inte kunna avgöra vem som har rätt att vara medlem i en fackförening, det är bara en fråga för fackföreningens medlemmar. Sd är ett parti som är mot fackföreningarna, som vill splittra medlemmarna efter bakgrund och som är direkt fientligt mot medlemmar som partiet anser inte är svenska nog. Det är fullt legitimt att en facklig organisation inte vill ha företrädare för ett sådant parti i sina led, precis som när det gäller representanter för arbetsgivarna eller strejkbrytare är det nödvändigt att hålla rent mot rasister. Sådan renhållning är fackföreningens egen uppgift, inte statens. Att låta staten besluta vem som ska vara medlem eller ej i olika ideella föreningar eller hur dessa bedriver sin verksamhet skulle få oerhörda konsekvenser. Det är sådant som hör hemma i auktoritära stater.

Vi förutsätter att Transport överklagar tingsrättens dom och kommer att göra vad vi kan för att bilda opinion för fackföreningarnas rätt att styra sig själva utan inblandning av staten.

210306
Styrelsen för Socialistisk Politik

SP: All solidaritet med Black Lives Matter!

All solidaritet med Black Lives Matter!
Nej till politikerhyckleriet!

Vreden mot polismord, övergrepp och rasism sprider sig över världen. Från de formliga upproren i USA till massprotester i storstäder världen runt, inte minst i Europa, i Paris, Berlin och London – även i Stockholm och Malmö – uttrycks avsky mot förtrycket och solidaritet med de förtryckta.

Men inte från den svenska regeringen, politiker och myndigheter. ”Osolidariskt”, kallade inrikesminister Mikael Damberg (S) på onsdagen i SVT demonstrationerna till stöd för Black Lives Matter. Att bryta mot smittskyddsregler kunde sprida coronaviruset, menade ministern, ja demonstranterna kunde rentav bli ansvariga för att gamla människor avlider!

Angreppet på solidaritetsmanifestationerna för Black Lives Matter skedde i precis samma ögonblick som regeringen upphävde reserestriktionerna inför sommaren, bland annat för besöksnäringarnas skull. Morgonen efter överbelastades bokningssidan för Gotlandsbåtarna. Många tusen människor kommer att återbefolka turistorter, fritidsanläggningar, restauranger och andra samlingsplatser, med ”viss risk för ökad smitta”. Och var och en som lever i svenska storstäder vet att människor redan samlas i mycket stort antal för att umgås.

Det skamliga i angreppet på solidariteten med Black Lives Matter skärps dessutom av regeringens och oppositionens eget politiska ansvar för de samhällsklyftor som under åratal tillåtits växa till avgrunder i det svenska samhället. Genom social nedrustning, omfördelning från fattig till rik och bortprioritering av fattiga områden har pandemin slagit allra hårdast mot just de samhällsgrupper som Black Lives Matter handlar om. Samma människor som under pandemin sköter de samhällsviktiga jobben och därmed varje dag utsätts för risken att smittas, medan mer privilegierade jobbar tryggt hemifrån bakom datorn.

Bland dem som våldsamt attackerades av polis efter veckans stora manifestation i Stockholm fanns unga människor från dessa fattiga områden. Att smutskastas av politiker och myndigheter för att vara ”osolidariska” är outhärdligt.

Nu väntar vi bara på att höra Dambergs fördömanden av protestvågen i USA och världen över liksom av Honkongstudenternas minnesmanifestation för offren vid Himmelska fridens torg för deras ”brist på solidaritet”.
Ordet solidaritet har en gång utgjort själva grundvalen för svensk arbetarrörelse, upprepat tusenfalt genom tiderna. Att det kan dras så skamlöst i smutsen av regeringens företrädare säger något om tillståndet hos landets politiska elit.

Alla samhällets solidariska krafter måste tvärtom i varje sammanhang sluta upp bakom stödet för Black Lives Matter och hjälpas åt att finna de bästa formerna.

Stoppa smutskastningen av solidaritetsrörelsen för Black Lives Matter
Heder åt alla som visar var de står och inte böjer sig för hyckleriet

Socialistisk Politik 5 juni, Verkställande Utskottet

Uttalande:Vi behöver en Coronakommission!

Uttalande från Socialistisk Politik:

Vi behöver en Coronakommission!

Den pågående covid-19 epidemin har lyft fram en rad allvarliga problem i det svenska samhället. Brister på alltifrån skyddsutrustning för vårdpersonal till medicin försvagar förmågan att handskas med smittsamma sjukdomar och riskerar människors liv och hälsa.

Allt talar för att vi framöver kommer att få se fler och troligen värre pandemier än dagens, det är då oerhört viktigt att vi drar lärdomar av det vi nu genomgår för att stå bättre rustade nästa gång. Inte bara för att hantera själva pandemin utan för att se till hur hela samhället fungerar.

Vad som behövs är en genomlysning av samhällets alla områden för att se vad som fungerat bra och dålig och vad som behöver ändras. Särskilt behöver konsekvenserna av just in time-tänkande, New Public Management, privatisering och nedskärningar i välfärden undersökas. Också frågor om försörjning och beredskap behöver tas upp mot bakgrund av detta.

En idé som Enhedslistan i Danmark väckt är en kommission för att undersöka detta, något som skulle behövas också i Sverige. I en sådan kommission behöver särskilt de som arbetar i välfärdsyrkena och alla andra vars samhällsnödvändiga arbete idag sätter dem i riskzonen vara väl representerade.

Vi uppmanar därför fackföreningar, patientorganisationer, hyresgästföreningar, välfärdsförsvarare och alla andra folkrörelser och aktivistgrupper att ta upp diskussionen om en Coronakommission och hur de skulle kunna bidra till en sådan.

Socialistisk Politik

Verkställande Utskottet

7 april 2020

Uttalande till stöd för den avsatta regionstyrelsen i Västra Sverige

Uttalande till stöd för den avsatta regionstyrelsen i Västra Sverige:

Första punkten i Hyresgästföreningens stadgar lyder ”Hyresgästföreningen är en ideell förening som kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad” och ”att bostaden är en del av de mänskliga rättigheterna”.
Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Göteborg fastställer att boendet i Göteborgs stad är segregerat och att segregationen framförallt är ett resultat av skillnader i inkomster, förmögenheter och utbildningsnivå samt etnisk tillhörighet.

Hyresgästföreningen skriver på sin hemsida följande om regeringens bostadspolitik: ”Hyresgästföreningen ställer sig mycket kritiska till Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet lista med reformförslag. Ett mycket kontroversiellt och illa berett förslag. Vi behöver inte flera hyresrätter med högre hyror utan fler hyreslägenheter med rimligare hyror.”

Kommuner skall sträva mot att bryta boendesegregering och erbjuda alla människor säkert och ekonomiskt hållbart boende. Hemmet är en grundsten i tillvaron. Det är platsen där vi återhämtar oss, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar och gör upp semester- och framtidsplaner.

Kristofer Lundberg, som ledare för Hyresgästföreningen i region Västra Sverige, kämpar aktivt för att förverkliga ett samhälle där dagens och morgondagens hyresgäster har möjlighet att skapa sig ett eget hem. En trygg plats omgärdad av justa spelregler och rimliga villkor.

I dessa marknadstider och med regeringens föreslagna bostadspolitik som utgår från marknadslösningar är det tacksamt att ha en ledare som aktivt kämpar för ökat inflytande över den egna bostaden och över den gemensamma hemmiljön.

Vi står bakom Kristofer Lundberg och fördömer Hyresgästföreningens kuppartade avsättning av honom och regionstyrelsen! Vi säger nej till regeringens och stadens marknadsanpassning av våra boenden! Vi säger nej till marknadshyror!

Carolina Hultgren
Anita Blixt
Roger Hultgren
Magnus Johansson
Medlemmar i Socialistisk Politik i Göteborg

 

Stoppa nedläggningarna av biblioteken i Göteborg!

Den borgerliga alliansens dråpslag mot folkbiblioteken

Onsdagen den 11 december presenterade Kulturnämnden i Göteborg förslag till omfattande besparingar inom kulturområdet. Sex folkbibliotek hotas av nedläggning: 300 m2, Älvstranden, Styrsö/Donsö, Trulsegården, Hjällbo och Kärra. Dessutom önskar man från politikerna sida dra in på bland annat Sommarunderhållningen, Kulturnatta, Urban Konst, Skolbio, Kultursommarjobben, Göteborgs film- samt danssatsning och utvecklingsstödet till Kulturskolan.

Sedan 1990 har, som en konsekvens av den alltjämt rådande besparingspolitiken i Sverige, mer än var tredje bibliotek lagts ner i Sverige. För Göteborg har det inneburit att flera bibliotek i förorten stängts, 5 av 7 bokbusslinjer lagts ner samt att sjukhus- och arbetsplatsbiblioteken i Göteborg helt har försvunnit. Nu ska alltså ytterligare sex bibliotek i Göteborg fogas till raden av nedlagda biblioteksenheter.

De senaste tio åren har också införandet av obemannade, så kallade Meröppna bibliotek blivit ett alltmer populärt och raffinerat besparingskoncept hos de styrande politikerna. På det här sättet hoppas de lyckas spara in på bibliotekspersonal genom att möta det växande behovet av biblioteksservice utan att bemanna de utökade öppettiderna. I Göteborg har man hittills infört den här typen av sparåtgärder på Askims, Kyrkbyns och Nya Hovås bibliotek.

Att de styrande politikerna i Göteborg önskar lägga ner så många bibliotek som möjligt, då det är nästan tre år till nästa val, är knappast någon slump. Tyvärr är det inte heller osannolikt att samma politiker, inför valet 2022, kommer att försöka blidka en missnöjd folkopinion genom att öppna upp något av de nedlagda biblioteken som obemannat Meröppet bibliotek. I exempelvis Hovås fanns ett bemannat folkbibliotek långt fram på 1980-talet. Biblioteket Nya Hovås startades upp 2018 i den nybyggda stadsdelen med samma namn, som obemannat Meröppet bibliotek, trots att önskemål om bemannat bibliotek framförts från befolkningen i den nybyggda stadsdelen.

Det är därför hög tid att vi biblioteksanställda, samt fackförbunden Vision/DIK , mobiliserar oss och folkopinionen utifrån kraven:

Stoppa nedläggningarna av biblioteken i Göteborg!

Bygg ut biblioteksverksamheten med prioritering i särskilt utsatta områden!

Nej till Meröppet/Lättöppet bibliotek!

Återinför sjukhus- och arbetsplatsbibliotek!

Per Hjalmarson (oberoende socialist)
Magnus Johansson (Socialistisk Politik)

Fjärde internationalen om Boilvia

Uttalande från Fjärde Internationalen om statskuppen i Bolivia:

This is no time for misrepresentation. Bolivia is suffering a brutal and violent coup d’état organized by a racist extreme right, which has begun to recover a political space and social backing in recent months in the Andean country. We denounce this coup and express our full solidarity with the Bolivian people!

In the early 2000s, Bolivian social movements in the countryside and cities, led by indigenous peasants, built a long and arduous process of struggle against neoliberal measures, which accentuated the country’s extreme poverty by privatizing everything, including water. Little by little, an anti-neo-liberal consensus was formed in the Andean country, and the right lost ground. Then Evo Morales, at the head of the MAS emerged as an electoral alternative to the regime. There was a pulsating, lively and intense process of mobilization and debate that brought Morales and García Linera to power in 2006. Bolivia’s history was changing, and a constituent Assembly with indigenous present and activity was formed, which shaped the Constitution that would transform Bolivia into a Plurinational State. In 2008, the extreme right, formed mainly by oligarchies of white landowners, attempted a coup d’état by blocking the approval of the new constitution. Pressure and popular mobilisation were immense, and the Constitution was promulgated in 2009. A moment of intense dispute over hegemony thus closed and a period of greater stability began under the leadership of the MAS.

With the favourable international economic and political context, Bolivia laid the foundations for economic stability with growth, income distribution and poverty reduction. These were little affected by the international crisis of 2008, which brought so many negative consequences for the world and for Latin America. During the years of Evo’s government, Bolivia transformed its state structure to broaden the forms of participation of indigenous peoples, quadrupled its GDP, reduced extreme poverty from 35.2% to 15.2%, and was the fastest growing country in the region. However, little by little, both because of the country’s structural limits and because of management errors, the so-called process of change began to show its limits. The tension between rhetorical well-being and a developmental and extractivist project led to serious crises in the government and the loss of support from its bases, as early as 2012. In addition to that, the difficulty of leadership renewal also reinforced the difficulty of sustainability of that process over time.

In Bolivia, the new constitution (promulgated in 2009 during Evo’s first term) allows only one re-election. However, it was understood that Evo’s first term, initiated under the previous constitution, did not count. He was therefore “elected for the first time under the new constitution” in 2009. He was then re-elected in 2014. Theoretically, he could no longer be a candidate. With the difficulty of renewing the leadership, the MAS proposed a referendum to decide if he could try again, and in 2016 Evo was defeated in the vote, his candidacy was prevented. He appealed to the Supreme Court and had his application approved. Under these conditions of attrition, in 2019, he was a candidate against Carlos Mesa, one of the bastions of neoliberalism that had been defeated in 2005 by social mobilizations. Evo won the first round of the elections in a poorly conducted and confusing process, and the opposition accused him of fraud. The OAS, with a political position to the right, has suggested new elections. Under pressure, Evo Morales accepted. But the extreme right has dealt a sinister blow.

The Bolivian extreme right, which had been defeated in 2008, returned with all its strength in an international context favourable to it, with Trump as president of the United States and Bolsonaro governing Brazil. Led by Fernando Camacho, a Christian fundamentalist, she gradually managed to convince the military to join the coup, and that decided the process.

There is no doubt that the equivocations of Evo Morales, García Linera and the MAS in leading the Bolivian change process contributed to the creation of conditions of social dissatisfaction and the construction of “democratic” arguments for the coup right. However, the coup did not take place because of the errors of Evo’s government, but to counteract its achievements and its symbolic weight: social inclusion, autonomy and the emancipation of so many native peoples, the reduction of inequalities and poverty.

The method used to force the resignation of the president was violence, with the burning of houses of relatives and sympathizers, rape and public humiliation. Shortly after the resignation, the violence is continuing and all supporters of Evo Morales are under threaten. There are reports of forced “disappearances” and arbitrary detentions. It is a classic coup d’etat, with a coalition of police, military and civic committees.

Evo Morales and his co-religionists do not deserve to be arrested or persecuted. The Bolivian population has suffered too much historically. We want and will contribute to them gaining the strength to recover their country. All solidarity with the Bolivian people, all solidarity with Evo Morales and his comrades, all solidarity with Bolivia. May the wind that brought the coup not last for long and may the Bolivian people recover the country. The struggle never ends!

They shall not pass!

14 November 2019